ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru atestarea unor bunuri imobile ca aparținând domeniului public al Județului Neamț și includerea acestora în Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.25/1999 privind însușirea inventarului  bunurilor aparținând domeniului public al județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.3.067/2021 al președintelui Consiliului Județean Neamț

Văzând raportul de specialitate nr.3.067/2021 al Direcției de management, Hotărârile Consiliului Județean Neamț nr.100 și nr.191/2020, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gârcina nr.5/2021, Hotărârile Consiliului Local al Orașului Târgu-Neamț nr.118/2020 și nr. 193/2020, declarația secretarului general al județului nr.6721/8.06.2021, adresa nr.MLDPA-38166/DPFBL-1670/2021 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„c” și „h”, art. 139 alin.(1) și alin.(3) lit.„g” coroborat cu art. 182 alin.(1) și alin.(4), art.289 alin.(1), alin. (4) și alin. (6), art. 607 alin.(4), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Neamț, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.25/1999, cu modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I.„Bunuri imobile”, se completează, după cum urmează:

a) după poziția nr.1599, se introduc 3 noi poziții, pozițiile nr.1600, 1601 și 1602, bunuri declarate de interes public județean, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.52/2021 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 126 din 14 iunie 2021

Adoptată cu 34 voturi ,,pentru”

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 126.PDF