ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

           

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea participării Consiliului Județean Neamț la evenimentul „Ziua Internațională a Iei”, la Roma

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.12.933/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.12.933/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și, respectiv,  nr.13.699/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„b”, alin.(5) lit.„d” și „n”, alin. (7) lit. ”a” precum şi ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea Consiliului Județean Neamț și a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, la evenimentul „Ziua Internațională a Iei”, eveniment ce are ca scop conservarea și promovarea patrimoniului cultural al județului Neamț și valorificarea lui turistică.

(2) Evenimentul prevăzut la alin.(1) va fi organizat în comun cu Accademia di Romania in Roma, în perioada 24-26 iunie 2021, la Roma și în regiunea Lazio.

Art.2: (1) Se aprobă ca delegația Consiliului Județean Neamț ce urmează a se deplasa la evenimentul prevăzut la art.1, în perioada 22-27 iunie 2021, să fie alcătuită dintr-un număr de 5 persoane, respectiv, președintele Consiliului Județean Neamț, doi consilieri județeni și două persoane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț.

(2) Persoanele de la alin. (1) vor fi desemnate conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul Județului Neamț pe anul 2021, în vederea acoperirii cheltuielilor generate de participarea Consiliului Județean Neamț la evenimentul „Ziua Internațională a Iei”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și Direcţia generală buget finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 127 din 14 iunie 2021

Adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 127.PDF