ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Neamț 2019-2025”

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art. 25, art. 37 alin.(1) și art. 39 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020, ale Hotărârii Guvernului nr.942/2017 privind aprobarea Planului Național de gestionare a deșeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr.1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Mediului nr.140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti;

Examinând referatul de aprobare nr. 15.364/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.15.364/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și nr.15.476/2021 al Direcției arhitect-șef, Avizul nr.5/28.06.2021 al Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c”, art.478 alin(2), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă „Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Neamț 2019-2025”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se împuternicește domnul Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, să semneze, în numele și pentru Consiliul Județean Neamț – titularul „Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Neamț 2019-2025”,  toate documentele care decurg din implementarea acestuia.

Art.3: Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local, prin afișare la sediul Consiliului Judeţean Neamț şi postare pe pagina de internet https://cjneamt.ro.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 130 din 30 iunie 2021

Adoptată cu 20 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 130.PDF