ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind validarea rezultatelor concursurilor/examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie și șef de laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 9 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr. 14038/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr. 20760, 21297 și nr. 21822/2021 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 14038/2021 al Direcției de Management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se validează rezultatele concursurilor/examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie și șef de laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, respectiv candidaţii care vor ocupa funcţiile pentru care au fost declaraţi reuşiţi, după cum urmează:

1.                     Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală- dr. Elena Saviuc;

2.                     Șef Secție ORL – dr. Petronela-Cerasela Lujinschi;

3.                     Șef Secție Reumatologie- dr. Monica Chirițescu;

4.                     Șef Secție Ortopedie și Traumatologie- dr. Abdalla Abu-Alika;

5.                     Șef Secție Cardiologie – dr. Monica Raluca Corcoz.

  Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 131 din 30 iunie 2021

Adoptată cu 33 voturi ,,pentru”