ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.22 și art.40 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.4, art.8 și art.19 din Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice, Indicativ AND 554-2002, aprobat prin Decizia nr.13/2002 a Administrației Naționale a Drumurilor, precum şi ale art.14-17 din anexa la Ordinul comun nr.289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, cu modificările şi completările ulterioare

            Examinând referatul de aprobare nr.13.420/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.13.420/2021 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.5 lit.„l” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene 2021, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor județene pentru iarna 2021-2022, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Planul operativ de acțiune pentru iarna 2021-2022, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 132 din 30 iunie 2021

Adoptată cu 33 voturi ,,pentru”

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 132.PDF