ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.77/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată

Examinând referatul de aprobare nr.14.683/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.6.096/2021 a Instituției Prefectului –Județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.14.683/2021 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale, adresele nr. 960/2021 a Complexului Muzeal Național Neamț și nr.681/2021 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” precum și ale art.198 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rectificarea momentului intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.77/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2021, prevăzut de art.III din aceasta, urmând ca, în loc de „la data de 1 mai 2021”, să se citească „la data aducerii la cunoștință publică”.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 133 din 30 iunie 2021

Adoptată cu 33 voturi ,,pentru”