ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.15.111/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.15.111/2021 al Direcției de Management și nr.15.360/2021  al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c”, art.478 alin(2), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.65/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, după cum urmează:

a.             Funcția publică de execuție de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Patrimoniu al Direcției de Management, poziția 104 în statul de funcții, se transformă în consilier juridic, clasa I, grad profesional principal;

b.            Funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Disciplină în Construcții al Direcției Arhitect-Șef, poziția 119 în statul de funcții, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior;

c.             Funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă, poziția 208 în statul de funcții, se transformă în consilier clasa I, grad profesional principal;

d.            Funcția publică de execuție de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă, poziția 223 în statul de funcții, se transformă în consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2021, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Direcţia de Management și Direcția Generală Buget Finanțe vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 134 din 30 iunie 2021

Adoptată cu 33 voturi ,,pentru”