ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie

„Sf.Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.15 lit.„b” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale Ordinului ministrului sănătății nr.834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază

Examinând referatul de aprobare nr.13.917/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.2.360/2021 a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

Văzând rapoartele de specialitate nr.13.917/2021 al Direcției de Management şi nr.16.490/2021 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârile Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman nr.1 și 6/2021, Hotărârile Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman nr.1 și 4/2021, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(2) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman-anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.201/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a. Postul de manager grad I, poziția 1 din cadrul Comitetului director, nr.crt.I, se transformă în post de manager grad II;

b. Postul de director medical grad I, poziția 2 din cadrul Comitetului director, nr.crt.I, se transformă în post de director medical grad II;

c. Postul de director financiar contabil grad I, poziția 3 din cadrul Comitetului director, nr.crt.I,  se transformă în post de director financiar contabil  grad II;

d. Postul de muncitor calificat III, specialitatea bucătar, poziția 1 din cadrul Serviciului Administrativ, SSM și PSI, Protecție civilă și Situații de Urgență, nr.crt. II.5-Bloc alimentar nr.crt. II.5.2, se transformă în post de muncitor calificat II, specialitatea bucătar.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data adoptării, sub condiţia încadrării în cheltuielile de personal.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi conducerea Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 140 din 29 iulie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”