ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Master Planului de Turism al Județului Neamț 2020-2030”

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr. 16.133/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.16.133/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Decizia etapei de încadrare nr.9567/2021 a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„b”, alin.(3) lit.„d”, alin.(5) lit.„n” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă „Master Planul de Turism al Județului Neamț 2020-2030” prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 143 din 29 iulie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 143.PDF