ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A.

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit.„c” al Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

Examinând referatul de aprobare nr.14.875/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.1737/2021 a Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A.

Văzând raportul de specialitate nr.14.875/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Decizia nr.19/2021 a Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A., Hotărârea nr.2/2021 a Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A., precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„a”, alin.(2) lit.„d”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, precum și Societatea Comercială „Drupo Neamț” S.A. vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 144 din 29 iulie 2021

Adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 144.PDF