ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2021

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2116/2020 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr.28/2021 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, precum și ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr.494/2021 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice;

Examinând referatul de aprobare nr.16.896/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.16.896/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin. (3) lit.„a” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 30 iunie 2021, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30 iunie 2021, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 146 din 29 iulie 2021

Adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 146.PDF