ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.119/2021 privind aprobarea unui acord de asociere pentru realizarea obiectivului „AMENAJARE LIFT EXTERIOR”, corp C32, Secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 lit..„a” din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.17.271/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza propunerii nr.308/2021 a Fundației Filantropice Metropolis București;

Văzând rapoartele de specialitate nr.17.271/2021 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, nr. 17.408/2021 al Direcției generale juridice și relații internaționale și nr.17.424/2021 al Direcției de management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„c”, ale alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.119/2021 privind aprobarea unui acord de asociere pentru realizarea obiectivului „AMENAJARE LIFT EXTERIOR”, corp C32, Secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, acesta urmând a avea conținutul:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și Fundația Filantropică Metropolis București, în scopul realizării obiectivului AMENAJARE LIFT EXTERIOR”, corp C32, Secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

   (2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și Fundația Filantropică Metropolis București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II: Anexa la prezenta hotărâre înlocuiește anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.119/2021 privind aprobarea unui acord de asociere pentru realizarea obiectivului „AMENAJARE LIFT EXTERIOR”, corp C32, Secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

Art.III: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția generală juridică și relații internaționale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

Art.IV: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 153 din 29 iulie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 153.PDF