ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.173/2020 privind reorganizarea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art. 14 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr. 17.664/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.29.056/2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 17.664/2021 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se completează componența Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, constituit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.173/2020 privind reorganizarea Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, cu următorii membri:

– director general adjunct – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamț, cu atribuții de coordonare a activității în domeniul relațiilor cu publicul și administrativ;

– șef serviciu management resurse umane și salarizare – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamț.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 158 din 31 august 2021

Adoptată cu 33 voturi ,,pentru”