ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.36/2018 privind atribuirea și încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” din Zona 2, județul Neamț”

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.„k” și ale art.43 alin.(4) – (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6 alin.(1) lit.„k” și „l” din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor

Examinând referatul de aprobare nr.13.204/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.297/2021 a Asociației de dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”;

Văzând rapoartele de specialitate nr.13.204/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, respectiv nr.19.503/2021 al Direcției de management, adresa nr.1.977/2021 a Societății Comerciale ROSSAL S.R.L. Roman, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„m”, și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea art.13, alin.1 din Contractul de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ teritoriale membre al ADI ECONEAMŢ din zona 2, judeţul Neamţ – anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.36/2018 privind atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din Zona 2, județul Neamț”, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

"(1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice, aprobate de către Delegatar, sunt următoarele:

            Tarifele aferente activităților prestate:

a.. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul rural

Reciclabil: 703,91 lei/tonă // 2,23 lei/persoană/lună (colectare la platformă )- fără TVA

                  837,65 lei/tonă // 2,65 lei/persoană/lună (colectare la platformă) – cu TVA

                 975,80 lei/tonă // 3,10 lei/persoană/lună (colectare la poartă) – fără TVA

                 1161,20 lei/tonă // 3,69 lei/persoană/lună (colectare la poartă) – cu TVA

Rezidual:  445,47 lei/tonă // 8,01 lei/persoană/lună (colectare la platformă) – fără TVA

                 530,11 lei/tonă //9,53 lei/persoană/lună (colectare la platformă) – cu TVA

                 545,28 lei/tonă // 9,80 lei/persoană/lună (colectare la poartă) – fără TVA

                 648,88 lei/tonă // 11,66 lei/persoană/lună (colectare la poartă) – cu TVA

Tarif total Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):

                  10,24 lei/persoană/lună (colectare la platformă) – fără TVA

                  12,19 lei/persoană/lună (colectare la platformă) – cu TVA

                  12,90 lei/persoană/lună (colectare la poartă) – fără TVA

                  15,35 lei/persoană/lună (colectare la poartă) – cu TVA

Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective;

b. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban

Reciclabil:    703,91 lei/tonă // 2,46 lei/persoană/lună (platformă/ poartă) – fără TVA

                     837,65 lei/tonă // 2,93 lei/persoană/lună (platformă/ poartă) – cu TVA

Rezidual:     445,47 lei/tonă // 8,83 lei/persoană/lună (platformă/poartă) – fără TVA

                    530,11 lei/tonă // 10,51 lei/persoană/lună (platformă/poartă) – cu TVA

 

Tarif total Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):

                   11,29 lei/persoană/lună (colectare la platformă/la poartă) – fără TVA

                   13,44 lei/persoană/lună (colectare la platformă/la poartă) – cu TVA

Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective;

       c. Tarife pentru utilizatorii non-casnici

Reciclabil:  703,91 lei/tonă (colectare urban/colectare la platformă rural) – fără TVA

                   837,65 lei/tonă (colectare urban/colectare la platformă rural) – cu TVA

                   975,80 lei/tonă (colectare din poartă în poartă rural) – fără TVA

                 1161,20 lei/tonă (colectare din poartă în poartă rural) – cu TVA

 Rezidual:  445,47 lei/tonă (colectare urban/colectare la platformă rural) – fără TVA

                  530,11 lei/tonă (colectare urban/colectare la platformă rural )- cu TVA  

                  545,28 lei/tonă (colectare din poartă în poartă rural) – fără TVA

                  648,88 lei/tonă (colectare din poartă în poartă rural) – cu TVA.”

Art.2: Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 36/2018 – Redevența și tarife, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ să voteze, în numele Județului Neamț, modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.159/1035/2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” și Societatea Comercială ROSSAL S.R.L. Roman, conform prevederilor  prezentei hotărâri.

Art.4: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 159 din 31 august 2021

Adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 159.PDF