ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA)

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.19.918/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.19.918/2021 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, nr.20.293/2021 al Direcției generale buget finanțe și, respectiv nr.20.304/2021 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„a” și „b”, alin.(7) lit.„a” și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA), cu modificările și completările ulterioare, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: Direcția proiecte, achiziții și logistică va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 171 din 31 august 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 171.PDF