ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(4) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.20.267/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.1750/2021 a Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.20.267/2021 al Direcției de Management și nr.20.314/2021 al Direcției Generale Buget, Finanțe, Hotărârea nr.2/2021 a Consiliului de Administrație al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamț,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.215/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării unui post vacant de bibliotecar, studii medii, treaptă profesională IA din cadrul Serviciului Dezvoltare Instituțională, Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară- Filiala „Dumitru Almaș” Dărmănești, poziția 24 în statul de funcții, în bibliotecar, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în 5 zile de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 175 din 31 august 2021

Adoptată cu 35 voturi „pentru”