ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.206/2020 privind încheierea unui acord de asociere

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

    Examinând referatul de aprobare nr.20462/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza Scrisorii de intenție nr.334/2020 a Asociației „Dăruiește viață”;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 20462/2021 al Direcţiei de Management, adresa nr.29811/2021 a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

    În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„c”, ale alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

        Art.I: Se aprobă modificarea Acordului de asociere încheiat între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, Asociația „Dăruiește viață” și Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.206/2020, după cum urmează:

  1. pct.3.1 al art.III – Durata asocierii, se modifică, acesta urmând a avea conținutul:

Art.3.1 (1) Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către toate părțile și produce efecte până la data predării investițiilor către Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț ( prin încheierea unui proces –verbal în acest sens).

(2) Ulterior încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, construcția va fi inclusă în Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț și va fi transmisă în administrarea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.”.

 2. lit.„d” a pct.4.1 – Obligațiile și drepturile Asociației „Dăruiește Viață” al art.IV – Obligațiile și drepturile asociaților, se modifică, aceasta urmând a avea conținutul:

„d) după recepția la terminarea lucrărilor, să predea investițiile Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, în baza unui proces-verbal încheiat în acest sens, anexă la contractul de sponsorizare.”

Art.II: Direcţia de Management va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale va lua măsurile necesare încheierii actului adițional la Acordul de asociere.

 Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 176 din 03.09.2021

Adoptată cu 32 voturi ”pentru”