ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2021 – 2022

 

      

      Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile art.2, art.4 și art.18 alin.(3) lit.„a” din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 881/2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 pentru anul şcolar 2021 – 2022, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018;

        Examinând referatul de aprobare nr.20.440/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

        Văzând raportul de specialitate nr.20.440/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa Instituției prefectului – Județul Neamț nr. 10.961/2021, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

        În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„a” și „b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.1: Se aprobă lista produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României,  în anul școlar 2021-2022, conform următorului grafic săptămânal:

 

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

produs lactat

lapte

lapte

mere

mere

corn/baton

corn/baton

corn/baton

biscuiți/covrigi

biscuiți/covrigi

     

    Art.2: Se aprobă măsurile educative aferente Programului pentru școli al României, în anul școlar 2021-2022, după cum urmează:

a.    Pentru distribuția de lapte și produse lactate: organizarea de zile tematice dedicate consumului de lapte și produse lactate sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate;

b.   Pentru distribuția de fructe: organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate.

    Art.3: Prevederile art.1 și 2 sunt valabile doar pentru unitățile administrativ-teritoriale ale căror autorități deliberative au hotărât neasumarea responsabilității derulării Programului pentru școli al României.

    Art.4: Direcţia generală buget finanţe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

  

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 177 din 03.09.2021

Adoptată cu 33 voturi ”pentru”