ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                    

HOTĂRÂRE

 

privind rectificarea și completarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;

Examinând referatul de aprobare nr.22.371/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.22.371/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr.21.467/2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (3) lit. „a” şi ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2021, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.97/2021 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: (1) Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.97/2021 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: (1) Se rectifică bugetul general al unității administrativ-teritoriale Județul Neamț pe anul 2021, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.97/2021 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: (1) Se modifică lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, valabilă pe anul 2021, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.97/2021 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5: (1) Se modifică numărul de personal permanent și temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2021, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.97/2021 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6: (1) Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2021, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se completează Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.97/2021 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă anexă, numerotată anexa nr.6.

Art.7: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 182 din 17 septembrie 2021

Adoptată cu 26 voturi ”pentru”