ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu-Neamț a unui tronson de drum

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.22 și art.22^1 alin.(8) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.21.533/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.21.533/2021 ale Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană și nr.22.323/2021 al Direcției de Management, procesul verbal de recepție finală nr.17.748/2021, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„l”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu-Neamț a tronsonului de drum situat pe DJ 155I Târgu-Neamț-Totoiești-Tupilați-Bârgăuani-Făurei-Români-Siliștea, cuprins între km. 0+000 – 2+600, cu o valoare de inventar de 1.620.058,19 lei, ca urmare a recepției finale a lucrărilor de modernizare efectuate.

Art.2: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția de management vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv pentru încheierea protocolului de predare primire a sectorului de drum până la data de 30 octombrie 2021.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 187 din 29 septembrie 2021

Adoptată cu 33 voturi ,,pentru”