ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean a unui tronson de drum

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.22 și art.22^1 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.21.330/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.21.330/2021 al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană și nr.22.322/2021 al Direcției de Management, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean nr.58/2021, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

               Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„l”, art.297 alin.(1) lit.„a”, art.299, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului local al Comunei Bicazu Ardelean, pe durata realizării obiectivului de investiții „Amenajare pietonală și asigurarea scurgerii apelor pluviale din centrul comunei km 19+563 până la Biserica Baptistă km.18+933 în comuna Bicazu Ardelean”, a sectorului de drum județean DJ 127 A Limită Jud.Harghita-Telec-Bicazu Ardelean-Bicaz Chei-Gherman-Ivaneș-Dămuc-Huisurez-Limită Jud.Harghita, cuprins între km.18+933 și km.19+563, cu o valoare de inventar de 555.230,81 lei.

(2) În calitate de administrator al bunului prevăzut la alin.(1), Consiliul Județean Neamț emite acordul prealabil privind realizarea obiectivului de investiții „Amenajare pietonală și asigurarea scurgerii apelor pluviale din centrul comunei km 19+563 până la Biserica Baptistă km.18+933 în comuna Bicazu Ardelean”.

Art.2: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția de management vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv pentru încheierea protocolului de predare primire a sectorului de drum până la data de 15 octombrie 2021.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 188 din 29 septembrie 2021

Adoptată cu 33 voturi ,,pentru”