ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.21/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, precum şi ale art.1 și art.7 alin.(2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

Examinând referatul de aprobare nr.20.707/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.3.883/2021 a primarului Comunei Ceahlău;

Văzând raportul de specialitate nr.20.707/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„b”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.I: Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.21/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale, după cum urmează:

1. Art.1 alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins:

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării unității medico-sociale  prevăzute la alin. (1), în cuantum de 963.096 lei”.

2. Punctul 4.1 al Articolului IV din acordul de asociere-anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.21/2021 se modifică și va avea conținutul:

4.1. Obligaţii ale Consiliului Judeţean Neamţ

a. să asigure finanţarea, pentru intervalul 1 februarie-31 decembrie 2021, a cheltuielilor de personal, cu excepția celor aferente personalului de specialitate medico-sanitar, cu suma de 963.096 lei, în tranșe lunare, la solicitarea primarului Comunei Ceahlău”.

Art.II: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția generală juridică și relații internaționale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 190 din 29 septembrie 2021

Adoptată cu 33 voturi „pentru”