ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 180/24.08.2016 privind aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț  

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Examinând referatul de aprobare nr.23.131/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.957 și 989/2021 ale Societății Comerciale LEMAR INDUSTRIES S.R.L.;

Văzând rapoartele de specialitate nr.23.131/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, nr.23.270/2021 al Direcţiei generale buget-finanțe și, respectiv nr.23.214/2021 al Direcției de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.b.), alin. (3) lit. f.), precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă majorarea valorii totale a proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț”, cu cheltuieli neeligibile în valoare de 1.137.632,74 lei (inclusiv TVA), reprezentând valoarea estimată pentru ajustarea prețului contractului de lucrări încheiat în cadrul proiectului, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Art.II: În mod corespunzător, se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.180/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț”, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă conținutul:   

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (DALI) aferentă proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț”, în valoare totală de 21.356.321,74 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 15.297.934,09 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.III: Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.180/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț”, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă conținutul:   

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț”, în cuantum de 21.803.983,93 lei (inclusiv TVA).”

Art.IV: Se aprobă modificarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției cuprinși în anexa nr.1- Descrierea proiectului- la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.180/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:   

            „Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

1.            Valoarea totală: 21.356.321,74 lei (inclusiv TVA), din care C+M în valoare de 15.297.934,09 lei (inclusiv TVA);

2.            Durata de realizare a lucrărilor: 24 luni.”

Art.V: În mod corespunzător, se modifică documentația tehnico-economică (DALI) aferentă proiectului-anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.180/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț”, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VI: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.VII: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

  

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 193 din 29 septembrie 2021

Adoptată cu 33 voturi ,,pentru”