ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Examinând referatul de aprobare nr.23.590/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.80/2021 a S.C. Seven Hills Constructions S.R.L,;

Văzând rapoartele de specialitate nr.23.590/2021 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și nr.23.607/2021 al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (3) lit. f.), alin.(5) lit.c), precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.I: Se aprobă majorarea valorii totale a proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” cu cheltuieli neeligibile în valoare de 592.228,89 lei cu T.VA., reprezentând valoarea estimată pentru ajustarea prețului contractului de lucrări încheiat în cadrul proiectului, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021, conform devizului general al obiectivului de investiții actualizat prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: (1) Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.229/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”, acesta urmând a avea conținutul:

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”, în valoare totală de 7.716.865,06 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 6.060.591,01 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”.

(2) În mod corespunzător, se aprobă modificarea devizului general, parte componentă a documentației tehnico-economice (faza SF) aferentă proiectului – anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.229/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”.

 (3) Se aprobă modificarea  principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției cuprinși în  anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.229/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III: (1) Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.352/2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect, urmând ca acesta să aibă conținutul:

 Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”, în cuantum de 7.851.073,18 lei, inclusiv TVA.”.

(2) Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.352/2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect, urmând ca acesta să aibă conținutul:

„Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la realizarea proiectului, în sumă de 3.380.796,43 lei, inclusiv T.V.A., reprezentând totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui achitate, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 91.230,25 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”.”.

Art.IV: Direcția proiecte, achiziții și logistică și Direcția generală buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.V: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 194 din 01 octombrie 2021

Adoptată cu 34 voturi „pentru”

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 194.PDF