ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 și art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;

Examinând referatul de aprobare nr.24.894/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.13.009/2021 a Instituției Prefectului-Județul Neamț

Văzând raportul de specialitate nr.24.894/2021 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se validează componența nominală a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, după cum urmează:

                     Iulian Jugan, subprefect al județului Neamț;

                     Iulian-Mihai Osoianu, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț;

                     Radu Olariu, inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț;

                     Mihai Ciprian Mitrea, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț;

                     Eugen Pancu, directorul executiv al Poliției Locale Piatra Neamț;

                     Constantin-Bogdan Iosub, președintele Consiliului Teritorial Neamț al Corpului Național al Polițiștilor;

                     Ion Asaftei, consilier județean;

                     Adrian Bourceanu, consilier județean;

                     Eduard-Ovidiu Gavril, consilier județean;

                     Gheorghe Hîrțan, consilier județean;

                     Aurel Munteanu, consilier județean;

                     Sorin-Vasile Vacariu, consilier județean;

                     Octavian Diaconița, reprezentant al comunității;

                     Florin Vornicu, reprezentant al comunității;

                     Maria Lungu, reprezentant al comunității.

Art.2: În mod corespunzător, art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.221/2016, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 199 din 28 octombrie 2021

Adoptată cu 23 voturi „pentru”