ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Neamț în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.„d²” și lit.„k”, coroborate cu cele ale art.10 alin.(5), art.32 alin.(1) lit.„e” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.13 alin.(1), art.35 alin.(8) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.25.124/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.108/2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”;

Văzând rapoartele de specialitate nr.25.124/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și nr.25.889/2021 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, adresa nr.18.598/2021 a Companiei Județene APA SERV S.A., precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: (1) Se aprobă tarifele aferente unor servicii conexe serviciilor de utilități publice de alimentare cu apă și de canalizare, prestate de către operatorul regional Compania Județeană APA SERV S.A. la nivelul întregii arii de operare/delegare, tarife prevăzute în anexele nr.1a și nr.1b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” să voteze, în numele acestuia, aprobarea tarifelor aferente unor servicii conexe serviciilor de utilități publice de alimentare cu apă și de canalizare, în cuantumul aprobat potrivit alin.(1).

Art.2: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, să voteze, în numele Județului Neamț, pentru modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare încheiat de asociație cu Compania Județeană APA SERV S.A., prin act adițional a cărui formă este prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ” să încheie actul adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, în forma aprobată potrivit art.2.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 206 din 28 octombrie 2021

Adoptată cu 34 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 206.PDF