ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1.088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, precum și ale Hotărârii Guvernului  nr.1093/2021 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici

Examinând referatul de aprobare nr.25.064/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 25.064/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, adresele nr.24.622/2021 și nr.24.978/2021 ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (3) lit. „a” şi ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2021, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se rectifică bugetul general al unității administrativ-teritoriale Județul Neamț pe anul 2021, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se modifică lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, valabilă pe anul 2021, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se modifică numărul de personal permanent și temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2021, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se modifică bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2021, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: (1) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1- 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.97/2021 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.9: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 208 din 28 octombrie 2021

Adoptată cu 29 voturi ,,pentru”