ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru zona Nord-Tg.Neamț (aducțiune Preutești-Tg.Neamț) în vederea includerii în Programul național de investiții „Anghel Saligny”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 2 și art.4 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", precum și ale art.4 alin.(1) și art.6 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a) -d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.1333/2021;

Examinând referatul de aprobare nr.26.491/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.26.491/2021 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, nr.26.531/2021 al Direcției de management și, respectiv, nr.26.620/2021 al Direcției generale buget finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(3) lit.„f”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Cererea de finanțare a obiectivului de investiții Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru zona Nord-Tg.Neamț (aducțiune Preutești-Tg.Neamț) prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru zona Nord-Tg.Neamț (aducțiune Preutești-Tg.Neamț), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv întocmirea, în vederea supunerii spre aprobare, a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor din cadrul proiectului, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș Victor CHITIC

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

 Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 210 din 03 noiembrie 2021

Adoptată cu 32 voturi ,,pentru”

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 210.PDF