ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al Județului Neamț, precum și luarea unor măsuri privind bunurile care fac obiectul completării

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.25.734/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.25.734/2021 al Direcției de management, nr.25.076/2021 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, nr.26.492/2021 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică, și, respectiv, nr.26.594/2021 al Direcției generale juridice și relații internaționale, Procesul-verbal nr.25.720/2021 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Județului Neamț, Actul de punere în valoare nr.10.058/2021 emis de Ocolul Silvic Roman, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„c ”, alin.(5) lit.„l”, art.357 alin.(1), alin.(3) și alin.(4), art.363 alin.(4), precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Neamţ, cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se completează anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.52/2021 privind aprobarea Inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

Art.2: (1) Se aprobă inițierea procedurii de vânzare prin licitație publică (ofertă la plic) a bunurilor prevăzute la art.1 alin.(1).

 (2) Se aprobă Caietul de sarcini privind Exploatare masă lemnoasă pe picior pe drumurile județene, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă modelul Contractului de vanzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior, conform anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Se aprobă prețul de pornire al licitației, respectiv 64.782,93 lei, din care 45.478,79 lei contravaloare arbori aferenți DJ 207C și 19.304,14 lei contravaloare arbori aferenți DJ 207D, conform Actului de punere în valoare nr.10058/2021 emis de Ocolul Silvic Roman.Valorile astfel aprobate reprezintă valoarea justă (de piață) a bunurilor.

 (2) Se aprobă organizarea licitației în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri S.A.- terminalul BRM Piatra-Neamț.

Art.4:Direcția de management și Direcţia proiecte, achiziții și logistică vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș Victor CHITIC

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                                                                             

Nr. 211 din 03 noiembrie 2021

Adoptată cu 32 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 211.PDF