ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea transmiterii unui imobil-construcție din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al statului

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.25.792/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.25.792/2021 al Direcției de management, adresa nr.23.601/2021 a Secretariatului General al Guvernului, Nota Ministerului Sănătății privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Neamț, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Sănătății- Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„c”, art.293 alin.(1) și (3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se constată încetarea uzului/interesului public județean a bunului proprietate publică a Județului Neamț având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă transmiterea bunului prevăzut la art.1 din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al statului.

Art.3: (1) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.52/2021 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ.

(2)Direcția de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș Victor CHITIC

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 212 din 03 noiembrie 2021

Adoptată cu 32 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 212.PDF