ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

              Examinând referatul de aprobare nr.26.314/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.26.314/2021 al Direcției de Management și nr.26.585/2021 al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c”, art.409 alin.(1), alin.(3) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.178/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării postului de inspector de specialitate, personal contractual de execuție studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Protocol al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă, poziția 225 în statul de funcții, în post de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Direcţia de Management și Direcția Generală Buget Finanțe vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș Victor CHITIC

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 213 din 03 noiembrie 2021

Adoptată cu 32 voturi ,,pentru”