ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Neamţ în comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director din unitățile de învățământ special din județul Neamț și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.5 pct.II lit.„c” din Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr.4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.26.427/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ,  întocmit în baza adresei nr. 13.097/2021 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 26.427/2021 al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate, precum și rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 26876/2021

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„a ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Judeţean Neamţ în comisiile de evaluare a probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director din unitățile de învățământ special din județul Neamț și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț, următoarele persoane:

1.     Doamna Mădălina-Veronica Ciubotaru pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Neamţ și pentru Școala Profesională Specială Ştefan cel Mare;

2.     Domnul Marius-Vasile Apopei pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț.

Art.2: Direcția de management va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș Victor CHITIC

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț                                                                            

Nr. 214 din 03 noiembrie 2021

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

1.     Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ – Mădălina-Veronica Ciubotaru – 22 voturi ,,pentru"

2.     Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman – Mădălina-Veronica Ciubotaru – 16 voturi ,,pentru"

3.     Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Neamţ– Mădălina-Veronica Ciubotaru – 22 voturi ,,pentru"

4.     Școala Profesională Specială Ştefan cel Mare – Mădălina-Veronica Ciubotaru – 21 voturi ,,pentru"

5.     Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț – Marius-Vasile Apopei – 26 voturi ,,pentru"