ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.181 alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.2 alin.(1), (2) și (3) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.12.753/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.19.028/2021 a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

Văzând raportul de specialitate nr.12.753/2021 al Direcţiei de management, Hotărârea nr.83/2021 a Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 26877/2021;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, după cum urmează:

1. Adriana-Elena Bosovici;

2. Sorin Brașoveanu;

3. Valentin-Constantin Stavarache.

(2) Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, după cum urmează:

1. Veronica Vasiliu;

2. Nicoleta Buzenschi;

3. Bogdan Buhușanu.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș Victor CHITIC

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                

Nr. 215 din 03 noiembrie 2021

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

1.             comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț:

                     – Adriana Elena Bosovici – 24 voturi ,,pentru"

                      – Sorin Brașoveanu -19 voturi ,,pentru"

                      – Valentin-Constantin Stavarache – 23 voturi ,,pentru"

 2.      comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț:

                              – Veronica Vasiliu – 23 voturi ,,pentru"

                              – Nicoleta Buzenschi – 23 voturi ,,pentru"

                              – Bogdan Buhușanu – 21 voturi ,,pentru"