ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.96 alin.(1), alin.(2^1) lit.„b” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.4 alin.(3) lit.„b” din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

Examinând referatul de aprobare nr.23.111/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.1077/2021 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, nr.2888/2021 a Școlii Profesionale Speciale Ștefan cel Mare, nr.1508/2021 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg.Neamț și nr.1744/2021 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.23.111/2021 al Direcției de management, adresa nr.11.259/2021 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, avizele comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 26878/2021

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, în anul școlar 2021-2022, următoarele persoane:

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ:

o   Neculai Pușcașu;

o   Florin Vornicu;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman:

o   Mircea Beloiu;

o   Vlăduț-Viorel Smeria;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu- Neamţ:

o   Aurel Munteanu;

o   Maria Apostol;

                  la Școala Profesională Specială Ştefan cel Mare:

o   Valentin-Constantin Stavarache;

o   Gheorghe Hîrțan.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș Victor CHITIC

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 216 din 03 noiembrie 2021

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

           Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ:

              Neculai Pușcașu  – 26 voturi ,,pentru"

              Florin Vornicu – 23 voturi ,,pentru"

 

           Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman:

                   Mircea Beloiu – 24 voturi ,,pentru"

                   Vlăduț-Viorel Smeria – 20 voturi ,,pentru"

 

        Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu- Neamţ:

                    Aurel Munteanu – 26 voturi ,,pentru"

                   Maria Apostol – 20 voturi ,,pentru"

 

        Școala Profesională Specială Ştefan cel Mare:

                   Valentin-Constantin Stavarache – 25 voturi ,,pentru"

                               Gheorghe Hîrțan – 21 voturi ,,pentru"