ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri în vederea implementării proiectului „ISPAM –Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului-pentru apelul POCA/924/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, ale Hotărârii Guvernului nr 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, ale OS II.3- Promovarea eticii şi integrităţii în administraţia publică şi continuarea măsurilor privind reducerea şi prevenirea corupţiei şi sprijinirea implementării recomandărilor aferente formulate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului secretarului general al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

Examinând referatul de aprobare nr.26573/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.26573/2021 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, nr.27.568/2021 al Direcției generale juridice și relații internaționale și nr.27487/2021 al Direcției generale buget finanțe,  precum și avizele comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă implementarea, de către Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, a proiectului „ISPAM –Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”, cod SIPOCA1136/MySMIS 2014+152131, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cod apel: POCA/924/2/2/Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, în valoare totală eligibilă de 412.859,18 lei și o durată de implementare de 16 luni.

Art.2: Se aprobă asigurarea din bugetul Județului Neamț a contribuției proprii la realizarea proiectului „ISPAM –Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”, în cuantum de 8.257,19 lei, inclusiv T.V.A..

Art.3: Direcția proiecte, achiziții și logistică și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                      

Nr. 218 din 16 noiembrie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”