ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

          Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.112 alin.(3) lit.„e” din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.51 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.III alin.(1) și (2) și ale art.IV alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, precum și ale art.12 alin.(1) din Anexa la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr.878/2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap

Examinând referatul de aprobare nr. 26.203/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.44.085/2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 26.203/2021 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale, avizele nr. 15.572/ANDPDCA/DDPD/2020, nr.15.571/ANDPDCA/DDPD/2020, nr.6947/ANDPDCA/DDPD/2019,nr.11.776/ANDPDCA/DDPD/2019,nr.6948/ANDPDCA/DDPD/2019 și nr. 19140/ANDPDCA/DDPD/2021 ale Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții,  avizul nr.11/2021 al Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„b”, și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Planul de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Târgu-Neamț, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Planul de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Oșlobeni, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Planul de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Bozieni, județul Neamț, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Planul de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, județul Neamț, prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă Planul de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, prevăzut în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă Planul de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, județul Neamț, prevăzut în anexa nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.         

Art.7: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.8:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș-Victor CHITIC

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 224 din 08.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                  Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

        Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 224.PDF