ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al Județului Neamț, precum și luarea unor măsuri privind bunurile care fac obiectul completării

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.29.546/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.29.546/2021 al Direcției de management, Procesul-verbal nr.28.737/2021 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Județului Neamț, Actul de punere în valoare nr.2100023106990/2021 emis de Ocolul Silvic Roman, Actul de punere în valoare nr.2100023801710/2021 emis de Ocolul Silvic Târgu-Neamț, Decizia nr.252/2019 a directorului Direcției Silvice Neamț, Autorizația de tăiere nr.301/7224/2021 emisă de Direcția pentru Agricultură Județeană Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„l”, art.357 alin.(1), alin.(3) și alin.(4), art.363 alin.(4), precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Neamţ, cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se completează anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.52/2021 privind aprobarea Inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

Art.2: (1) Se aprobă inițierea procedurii de vânzare prin licitație publică (cerere de ofertă) a bunurilor prevăzute la art.1 alin.(1).

 (2) Se aprobă Caietul de sarcini privind Exploatare masă lemnoasă pe picior pe drumurile județene, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă modelul Contractului de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior, conform anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Se aprobă prețul de pornire al licitației, respectiv 8.649,62 lei, fără T.V.A., din care 2.072,28 lei contravaloare arbori aferenți DJ 207D și 6.577,34 lei contravaloare arbori aferenți DJ 157G, conform Actului de punere în valoare nr.2100023106990/2021 emis de Ocolul Silvic Roman, Actului de punere în valoare nr.2100023801710/2021 emis de Ocolul Silvic Târgu-Neamț și Deciziei nr.252/2019 a directorului Direcției Silvice Neamț. Valorile astfel aprobate reprezintă valoarea justă (de piață) a bunurilor.

 (2) Se aprobă organizarea licitației în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri S.A.- terminalul BRM Piatra-Neamț.

 Art.4: Direcția de management și Direcţia proiecte, achiziții și logistică vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Prezenta hotărâre devine obligatorie la data aducerii la cunoștință publică.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș-Victor CHITIC

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 228 din 08.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                  Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 228.PDF