ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.29.087/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.29.087/2021 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și, respectiv nr.29.728/2021 al Direcției generale buget, finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(1) lit.b.), alin.(3) lit. f.), alin.(5) lit.m), alin.(7) lit.c), precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

   

Art.I: Se aprobă valoarea actualizată a proiectului de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în cuantum de 71.482.205,40 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în valoare de 22.319.780,34 lei (inclusiv TVA), conform devizului general al obiectivului de investiții actualizat, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.294/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:   

a.               Art.1 se modifică, urmând a avea conținutul:

„Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF cu elemente de DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în valoare totală de 71.482.205,40 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 22.319.780,34 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 17 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”;

b.               Anexa nr.1- Documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, se modifică corespunzător devizului general al obiectivului de investiții actualizat, aprobat potrivit art.I;

c.                Anexa nr.2- Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic” se modifică, urmând a avea conținutul prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii anexei- Acordul de parteneriat încheiat de către Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Municipiul Piatra Neamț, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț, pentru realizarea în comun a proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, cu anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.61/2020 privind aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” și a cheltuielilor aferente, după cum urmează: 

a.                    Art.1 se modifică, urmând a avea conținutul:

Art.1: Se aprobă proiectul „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte nr.POR/2017/4/4.1/1, în valoare totală de 71.482.205,40 lei (inclusiv TVA).”. 

b.                    Art.2 se modifică, urmând a avea conținutul:

Art.2: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în cadrul proiectului prevăzut la art.1, în sumă de 16.880.132,86 lei (inclusiv TVA), reprezentând suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 15.765.804,85 lei (inclusiv TVA), cât și a contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.114.328,01 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea acestuia.”.

Art.V: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția proiecte, achiziții și logistică și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.VI: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 234 din 14.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 234.PDF