ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.27.515/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.27.515/2021 al Direcției de management, adresa nr.9172/2021 a Primarului comunei Horia, Hotărârea Consiliului Local Horia nr.100/2021, precum și avizele comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„a”, alin.(5) lit.„m”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1: Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Comuna Horia, pe perioadă determinată, respectiv până la data admiterii cererii de întabulare în Cartea Funciară a construcțiilor (C13 –stație tratare, C14 – rezervor V =100 mc, C15 – puț săpat P4 și C16 – camera vanelor) realizate în cadrul proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Horia”, a unor bunuri imobile (terenuri) aflate în proprietate publică a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunurilor, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiară, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, etc, vor fi prevăzute în Protocolul de transmitere în folosință gratuită, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, document ce se va încheia în termen de 10 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

(2) Perioada pentru care se aprobă transmiterea în folosință gratuită a bunurilor imobile (terenuri) prevăzute la art.1, începe să curgă de la data însușirii Protocolului de către beneficiarul dreptului de folosință gratuită.

Art.3:Direcţia de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț                                                                                

Nr. 237 din 14.12.2021

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                                Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                   Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                        Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 237.PDF