ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) și art.31 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând referatul de aprobare nr.28.291/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 28.291/2021 al Direcției de Management și nr.28.529/2021 al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, art.409 alin.(1), alin.(3) lit.„b”, art. 478 alin.(2), art.554 alin(3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.178/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.      Funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Venituri Bugetare al Direcției Generale Buget Finanțe, poziția 87 în statul de funcții, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior;

b.      Postul de referent – personal contractual de execuție, studii medii, treapta profesională II din cadrul Serviciului Patrimoniu al Direcției de Management, poziția 104 în statul de funcții, se transformă în referent, studii superioare, treapta profesională I.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Direcţia de Management și Direcția Generală Buget Finanțe vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 240 din 14.12.2021

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                  Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                       Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1