ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui acord de asociere în vederea realizării traseului de pelerinaj

Via Mariae – Județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.29.337/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit la propunerea nr.2/2021 a Asociației Via Mariae, cu sediul în comuna Frumoasa, județul Harghita;

Văzând raportul de specialitate nr.29.337/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, adresele nr.6437/2021 a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, nr.12.933/2021 a Direcției Silvice Neamț, nr.1303/2021 a Administrației Parcului Natural Vânători Neamț, Hotărârea nr.47/2021 a Consiliului local al comunei Vânători-Neamț, Hotărârea nr.86/2021 a Consiliului local al comunei Agapia, Hotărârea nr.80/2021 a Consiliului local al comunei Tarcău, Hotărârea nr.85/2021 a Consiliului local al comunei Pipirig, Hotărârea nr.41/2021 a Consiliului local al comunei Gârcina, Hotărârea nr.52/2021 a Consiliului local al comunei Pângărați, Hotărârea nr.58/2021 a Consiliului local al comunei Crăcăoani, adresa nr.14/2021 a Asociației „ECO TRAVEL” cu sediul în municipiul Iași, județul Iași, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5) lit.„d”, „n” și „p”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociația Via Mariae Harghita, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Direcția Silvică Neamț, Administrația Parcului Natural Vânători Neamț, Comuna Tarcău, Comuna Pângărați, Comuna Gârcina, Comuna Crăcăoani, Comuna Agapia, Comuna Vânători-Neamț, Comuna Pipirig și Asociația „ECO TRAVEL” Iași, în vederea realizării și promovării traseului de pelerinaj Via Mariae – Județul Neamț.

 (2) Se aprobă Acordul de asociere ce urmează a se încheia între persoanele juridice prevăzute la alin.(1),  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cele ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 248 din 22.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 248.PDF