ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.29.252/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.29.252/2021 al Direcției de management, adresa nr.91.272/2021 a Primarului Municipiului Roman, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„b”, art. 362 alin.(2)-(3), art.349 – art.351, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Consiliului Local al municipiului Roman, prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.34/2007 privind darea în administrare a unor bunuri din patrimoniul Județului Neamț Consiliului Local al municipiului Roman, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Consiliul Local al municipiului Roman, pe o perioadă de 10 ani, începând cu data de 01.03.2022, a bunurilor proprietate privată a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul asigurării spațiilor necesare funcționării unor servicii/instituții publice de interes local aflate în subordinea/coordonarea Consilului Local al municipiului Roman.

Art.3: (1) Drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunurilor, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiară, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, etc, sunt prevăzute în Protocolul de transmitere în folosință gratuită, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, document ce se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

(2) Revocarea dreptului de administrare, respectiv transmiterea în folosință gratuită a bunurilor prevăzute la art.2, produc efecte începând cu data de 01 martie 2022. Până la această dată, Consiliul Local al municipiului Roman va rezilia toate angajamentele în vigoare încheiate cu terțe persoane care nu pot beneficia de un drept de folosință a bunurilor, neîndeplinind condițiile prevăzute la art.2.

(3) În mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.34/2007 privind darea în administrare a unor bunuri din patrimoniul Județului Neamț Consiliului Local al municipiului Roman, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art.4:Direcţia de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 256 din 22.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 256.PDF