ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

cu privire la modificarea unei convenții de asociere

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.125 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.30.348/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.50.651/2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 30.348/2021 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(5) lit.„b”, alin.(7) lit.”a” şi ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă prelungirea cu 1 an a duratei Convenției de asociere a Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Fundația „Hope and Homes for Children” România, încheiată în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv „Închiderea Centrului de plasament din cadrul Complexului de servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț”, respectiv până la data de 31 decembrie 2022.

 (2) În mod corespunzător, se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.38/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Fundația „Hope and Homes for Children” România, cu modificările și completările uterioare, potrivit actului adițional prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la convenția de asociere.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

   Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 259 din 22.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 259.PDF