ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către S.C. TROLEIBUZUL S.A.

       

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.I alin.(3) lit.„b” Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.1032/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.5762/2021 a S.C. TROLEIBUZUL S.A.

Văzând raportul de specialitate nr.1032/2022 al Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, a serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către S.C. TROLEIBUZUL S.A., pentru implementarea măsurilor dispuse de Camera de Conturi Neamț și recuperarea prejudiciilor.

Art.2: Se mandatează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. TROLEIBUZUL S.A. în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art.1.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 13 din 26.01.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                             Voturi „pentru” 23

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                               Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                   Abțineri 12

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0