ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.4 alin.(1), alin.(3)-(4), alin.(8) și alin.(9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.435/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza ofertei de vânzare a proprietarilor Lalu Eduard Spiro Nicolae, Nicolau Ion și Lalu Dimitrie Franklin, comunicată prin mandatarul Alexandru Ungureanu;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 435/2022 al Direcției de Management și, respectiv,  nr.1640/2022 al Direcției Generale Buget Finanțe, adresa nr.48/2022 a Direcției Județene pentru Cultură Neamț cu privire la neexercitarea dreptului de preempțiune al statului la achiziționarea unui imobil monument istoric, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă neexercitarea dreptului de preempţiune al Judeţului Neamţ la cumpărarea imobilului situat în municipiul Piatra Neamţ, strada Petru Rareş, nr.3, judeţul Neamţ, având numărul cadastral 52854, alcătuit din teren în suprafață de 2300 mp și construcții, după cum urmează: Pavilion A- „Jandarmeria, azi Centru Militar” (corp de clădire C1) – imobil înscris în Lista Monumentelor istorice, având codul unic de identificare NT-II-m-B-10571, Pavilion B-grup social (corp de clădire C3), Pavilion C-magazie (corp de clădire C2) și Pavilion D-magazie (corp de clădire C4).

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 18 din 26.01.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                      Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0