ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind emiterea unui acord

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 27 din Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 721/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr. 1420/2022 a S.C. DELGAZ GRID S.A.;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 1363/2022 al Direcției arhitect-șef și nr.721/2022 al Direcției de management, Certificatul de urbanism nr.637/01.11.2021 eliberat de Primarul Municipiului Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: În calitate de proprietar afectat de lucrări, se emite acordul în vederea ocupării temporare a unei suprafețe de teren, proprietate publică a Județului Neamț, situată în incinta Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț, solicitat de către S.C. DELGAZ GRID S.A pentru pozarea unui cablu electric subteran în lungime de 65 m ce va fi racordat la tabloul de distribuție a postului de transformare PTM40, în cadrul obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuințe colective P +6E (Bloc M1 și M2), 56 apartamente str. Prelungirea Pepinierei nr.1, Piatra-Neamț, jud.Neamț”, conform Certificatului de urbanism nr.637/2021, eliberat de Primarul Municipiului Piatra-Neamț.

Art.2: (1) Acordul prevăzut la art.1 se emite numai sub condiţia ca beneficiarul să efectueze lucrările pe cheltuiala sa, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

(2) Lucrările se vor executa cu respectarea proiectului tehnic nr.3/2021 elaborat de S.C. Electric Volt S.R.L Piatra-Neamț.

Art.3: Direcția de management și Direcția arhitect-șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț                                                                

Nr. 19 din 26.01.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                             Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                               Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                   Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0