ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.1.739/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.1739/2022 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și nr.1.793/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) lit.„f”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Extindere sistem de canalizare la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni” comuna Păstrăveni, județul Neamț, cu o valoare estimată de 197.916,24 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 178.342,20 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 12 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Construire Porți intrare în Parc Național Ceahlău” județul Neamț, cu o valoare estimată de 349.963,58 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 266.695,66 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 3 luni, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Supraetajare hol acces și sala de ședințe, extindere – spații cu destinația birouri”, cu o valoare estimată de 11.155.462,85 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 8.914.778,96 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 20 luni, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 21 din 26.01.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                      Voturi „pentru” 19

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                        Voturi „împotrivă” 15

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 21.PDF