ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiții de interes județean ”Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Județul Neamț”– cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.1913/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.913/2022 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(1) lit.b), c) și d), alin.(3) lit. f), alin.(5) lit.c), precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

   

Art.1: Se aprobă Studiul de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiții de interes județean ”Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Județul Neamț”– cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 22 din 26.01.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                      Voturi „pentru” 24

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                            Abțineri 11

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 22.PDF