ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului de închiriere a unor bunuri imobile (spații de construire și terenuri) aparținând domeniului public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.20 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Examinând referatul de aprobare nr.7/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.43458/2021, 44816/2021 și nr. 45145/2021 ale Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.7/2022 al Direcției de Management și nr.495/2022 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea Comitetului Director nr.151/2021, Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț nr.28/2021 precum și avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„c”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„c”, art.332, art.333, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se emite acordul privind închirierea prin licitaţie publică, de către Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, a unor bunuri imobile (spații construite și terenuri), proprietate publică a Judeţului Neamţ, aflate în incinta și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, pentru o perioadă de 5 ani.

           (2) Datele de identificare,  precum și destinația bunurilor imobile de la alin. (1), sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Acordul prevăzut la art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii de către Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractului de închiriere a bunurilor imobile, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: (1) Pragul minim al chiriei este stabilit în baza raportului de evaluare nr. 131/16.03.2020 întocmit de S.C. Eval Consulting S.R.L. Piatra-Neamț, evaluator atestat ANEVAR.

(2) Din sumele obţinute cu titlu de chirie, o cotă de 50% va fi reţinută de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, diferența de 50% urmând a fi virată Consiliului Judeţean Neamţ, până cel târziu la data de 15 a lunii următoare încasării, în caz contrar, urmând a fi percepute majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

 (2) Direcţia de management și Direcția generală buget, finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum şi Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 23 din 26.01.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                      Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 23.PDF