ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.121/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 100.000.000 lei

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) din Anexa nr.1 la  Hotărârea Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.2.717/2022 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ

Văzând raportul de specialitate nr.2.717/2022 al Direcţiei generale buget finanțe și nr.2818/2022 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(1) lit.„b”, alin.(3) lit.„b”, alin.(5) lit.„l” și ale art.196 alin.(1) lit.„a”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.121/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 100.000.000 lei, aceasta urmând a avea conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția generală buget finanțe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, președintelui Consiliului Județean Neamț şi prefectului Județului Neamț şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Județului Neamț, precum şi pe pagina de internet www.cjneamt.ro.

 

 PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 25 din 03.02.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 20

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                     Abțineri 12

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1